Copyright 2012 Pia Pauwels. All Rights Reserved.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuurafspraken met betrekking tot het appartement, gelegen Rock Bay II , San Luis de Sabinillas, Spanje. De contractpartijen worden in het vervolg genoemd verhuurder en huurder.


1. Boekingen

De verhuurder neemt alleen boekingen in behandeling van personen van 18 jaar of ouder. Deze persoon wordt “huurder” genoemd. De verhuurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder opgaaf van redenen - een boeking te weigeren. De verhuurder zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk per e-mail of post aan huurder bevestigen. De schriftelijke bevestiging, tevens factuur, dient de huurder direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt binnen de 10 dagen en in elk geval vóór aanvang van het verblijf. Is de huurder binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging, tevens factuur, dan dient huurder onverwijld contact met de verhuurder op te nemen.


2. Boekingen van groepen

Boekingen voor onder andere verenigingen en groepen met een specifiek doel kan de huurder ook via e-mail doen. Doel en omvang van de groep kan er in bepaalde gevallen toe leiden dat een groep niet geaccepteerd wordt. Eén persoon van een groep is altijd hoofdelijk aansprakelijk (als huurder) voor alle zaken de groep betreffende.


3. Tarief

3.1 De tarieven op de website  (www.costa-del-sol-penthouse.com)

alsmede op andere websites waarop geadverteerd wordt, of in andere brochures, zijn niet bindend: de verhuurder behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen. Bij boeking wordt de huurder in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, indien de bevestiging/factuur  is verzonden.


3.2
Huurprijs van de woning

In de huurprijs  is inbegrepen:

- verbruik van water

- standaardverbruik van elektriciteit (N.B. er is geen gas)

- toegang tot het zwembad en speelruimte op het terrein

- TVA volgens de richtlijnen van het TVA-regime

- toeristenbelasting volgens de richtlijnen van de wet


Niet inbegrepen in de huurpijs:

- excessief  elektriciteits- en/of waterverbruik boven het normale gebruik kunnen in rekening worden gebracht.

- gemaakte telefoongesprekken

- consumptie ter plaatse

- vervoerskosten


3.3
Te verrekenen bedragen

Onderstaande bedragen treft huurder aan op de factuur:

- een berekening van de totale daadwerkelijke kosten (huur met eindschoonmaak, zonder schade .)

- de huur-aanbetaling (voorschot) van 30%

- het resterende huurbedrag van 70%

De verhuurder verplicht zich binnen uiterlijk 21 dagen na vertrek van huurder, de huurder op de hoogte te stellen van eventuele openstaande kosten (b.v. schade, gemaakte kosten, enz)


4. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.


5. Betalingen

5.1 Bij ontvangst van de bevestiging van de boeking dient de huurder  30% van de totale huursom meteen te voldoen. Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van het verblijf in het bezit zijn van de verhuurder. De eerste betaling maakt de reservering definitief.


5.2 Bij boeking binnen 8 weken voor aanvang van het verblijf moet huurder het gehele boekingsbedrag ineens voldoen.

5.3 Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de aan de huurder gefactureerde bedragen is de huurder in verzuim en is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven of e-mailbericht aan de huurder. De huurder een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 30% van het boekingsbedrag bij ontbinding meer dan 8 weken voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan het totale boekingsbedrag bij ontbinding binnen 8 weken voor aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht.

De betaling van het bepaalde onder 5.1, 5.2 en 5.3 dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van de verhuurder.


6. Wijzigingskosten

Indien de huurder, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is verhuurder niet verplicht daaraan te voldoen.

Het is ter vrije keuze van de verhuurder of, en in hoeverre, de door de huurder voorgestelde wijzigingen worden geaccepteerd.

Bij een wijziging naar een goedkopere periode of een (gedeeltelijke) annulering binnen een periode van 8 weken vóór aanvang van het verblijf, is de huurder het volledige boekingsbedrag verschuldigd. Dit geldt niet wanneer de huurder zijn verblijf verlengt.  Indien de huurder een periode extra boekt of het verblijf wijzigt naar een duurdere periode moet hij binnen de 14 dagen bijbetalen.  In beginsel kunnen wijzigingen binnen 3 weken voor aankomst niet meer worden aangenomen.


7. Annulering

7.1 Bij annulering, ongeacht de reden,  meer dan 8 weken vóór aanvang van het verblijf, is 30% van het huurbedrag verschuldigd met een minimum van € 150,00.

7.2 Bij annulering, ongeacht de reden,  binnen 8 weken vóór aanvang van het verblijf, is het volledige huurbedrag verschuldigd.

7.3 Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, ongeacht de reden, is het volledige boekingsbedrag verschuldigd.

Bij annulering vóór aanvang van het verblijf, wordt de boeking direct na schriftelijk contact geannuleerd. Herroeping is dan niet meer mogelijk. Bij voortijdig vertrek vindt geen terugbetaling plaats. Dit voortijdig vertrek dient de huurder direct bij de verhuurder of plaatsvervangende verantwoordelijke ter plaatse te melden.


8. Aankomst en vertrek

8.1 Aankomstprocedure:

Bij aankomst meldt de huurder zich bij de verhuurder of plaatsvervangende verantwoordelijke ter plaatse. De huurder mag vanaf 15.00 uur in de woning De huurder krijgt de sleutel, hij of zij maakt de huurder wegwijs.


8.2 Vertrekprocedure:

Op de dag van vertrek dient de huurder de woning vóór 11.00 uur te verlaten (dit in verband met de schoonmaak) en de sleutel persoonlijk bij de eigenaar of plaatsvervangende verantwoordelijke in te leveren. De volgende zaken worden aan de huurder gevraagd:

- vaat schoon in de kasten

- vuilnis wegbrengen in de gemeente containers

- eventueel verplaatste meubels (binnen en buiten) terug op de juiste plaats zetten

- ‘bezemschoon’ opleveren d.w.z: alle vuilnis in vuilbak, geen vuile afwas, geen afwas in vaatwasser, oven en microgolf-oven gereinigd, alles netjes aan kant


9. (Huishoudelijk) Reglement

Voor zover een huishoudelijk reglement in de woning aanwezig is, dient de huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven. Van een van toepassing zijnde huishoudelijk reglement is een exemplaar in de vakantiewoning aanwezig.


Huurders die zodanige hinder of last opleveren, kunnen door de verhuurder van (de voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurders.

- het is niet toegestaan om binnen in de vakantiewoning te roken


10. Overmacht

Overmacht aan de zijde van de verhuurder bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van de verhuurder, daaronder mede begrepen: oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, verkoop, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

In het geval de verhuurder (al dan niet tijdelijk) niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, ontvangt de huurder binnen 14 dagen nadat de huurder kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel (voor andere accommodatie/andere periode ).

De huurder is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de huurder het wijzigingsvoorstel afwijst, brengt hij of zij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. De verhuurder zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige (gevolg)schade.


11. Aansprakelijkheid

11.1 De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

- diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf

- het onklaar geraken of buiten werking stellen of raken van technische apparatuur

- letsel of overlijden als gevolg van het gebruik van apparatuur, zwembad, speeltuigen,  boedel en/of onroerende zaken.

Kinderen staan volledig onder toezicht van hun ouders en zijn hier ten aller tijde voor aansprakelijk. Zij mogen nooit zonder begeleiding de zwembadruimte betreden!

- door overmacht ontstane overlast in b.v. geluid of minder uitzicht buiten.

11.2 De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor de verhuurder en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het domein of de vakantiewoning bevonden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij meebrachten.

11.3 Bij niet juist gebruik en/of het niet juist achterlaten van vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend. De huurder ontvangt hiervan een factuur met naheffing (aftrek waarborg).


12. Klachten

Ondanks alle zorgen van de verhuurder kan het voorkomen dat de huurder een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient de huurder ter plaatse en direct met de eigenaar  of plaatsvervangende verantwoordelijke op te nemen, teneinde de eigenaar in de gelegenheid te stellen deze onmiddellijk op te lossen. De eigenaar heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hij of zij zal zijn/haar uiterste best doen huurder tevreden te stellen.


13. Brochure foto's

Indien de huurder of degene die hem of haar vergezellen op een foto staat die genomen werd, of verkregen werd door de verhuurder, wordt diens instemming met het gebruik van de foto voor publicatie vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto herkenbaar is.


14. Algemeen

Uw contactpartij is


Pia Pauwels
La Plèche d’en Bas

F-32190 Vic-Fezensac


Correspondentie kan worden gericht aan dat adres of  rockbay.penthouse@gmail.comDoor het betalen van het voorschot (huuraanbetaling) gaat u akkoord met deze verhuurvoorwaarden.


Wij wensen u een prettig verblijf!


Laatste update 16/01/2013

appartement ligging stranden costa del golf excursies tarieven en reservaties route fotogalerij gastenboek